Ledarkartläggning med Leadership Circle Profile 360

Scrolla för att läsa mer

LEDARKARTLÄGGNING 

Rätt ledare i rätt roll?
Hur växer nästa generation in i nya roller?

Ledare i familjeföretag vittnar ofta om intressekonflikter. Vilka roller ska familjemedlemmar ha i företaget? Vilka utvecklingsmöjligheter och karriärvägar erbjuder vi de talanger som inte tillhör familjen? Hur ser familjemedlemmars väg till större ledarroller ut? Hur säkrar vi att familjemedlemmar får feedback som är ärlig och nyanserad?

Ledarens förmåga förmåga att se sig själv i sin roll och förstå dynamiken som uppstår när familj och företagande möts är av stor vikt för hur både familjen och företaget utvecklas. Det gäller både ledare inom och utanför familjen.  

Vi erbjuder ledare i familjeföretag en kartläggning av det egna ledarskapet i sitt sammanhang. Vi kan kartlägga  företagets behov och nuvarande roller och kompetenser, samt göra individuella utvärderingar med fokus på en ledares utveckling.

Ledarkartläggningen sker med Leadership Circle Profile, LCP, ett instrument som tydligt tar fasta på såväl beteenden som underliggande attityder och hur de påverkar ens effektivitet i rollen. Profilen ger en kraftfull start till fördjupat samtal, och möjliggör konkrt fokus på hur ledarskapet kan effektiviseras.

EXEMPEL PÅ UPPLÄGG

Kartläggning av roll och kompetens: Ledarens nuvarande roll, bakgrund och kompetens kartläggs. Dialog om företagets nuvarande och framtida behov. 

Inhämning av feedback: Feedback samlas in från minst 7 personer i ledarens omgivning.

Kartläggningssamtal: Genomgång av LCP, formulering av fokusområden i personlig ledarutvecklingsplan.

Intervjuer med nyckelpersoner runt ledaren: Inhämtad feedback fördjupas i intervjuer med personer i ledarens närhet. 

Uppföljning och utveckling: 3-4 samtal under 3-4 månader. Aktivt arbete utifrån ledarutvecklingsplanens prioriterade områden. Kontinuerlig uppdatering av målen. Ytterligare feedbackinsamling vid behov.

Utvärdering: Dialog kring ledarens utveckling under perioden, och av coachingrelationen. Uppdatering av ledarplanen, nya mål sätts för en kommande period. Eventuell fortsättning diskuteras.

Vi är bland de första i skandinavien att erbjuda verktyget Leadership Circle, ett amerikanskt verktyg som baseras på nutida forskning om vuxenutveckling och ledarskap i komplexa system. Snart 1 miljon ledare har använt profilen som nu blir allt vanligare även i Europa. 

Läs mer på www.leadershipcircle.com

 

Intresseanmälan

1 + 4 =