Ledarkartläggning med Leadership Circle Profile 360

Scrolla för att läsa mer

LEDARKARTLÄGGNING 

Rätt ledare i rätt roll?

Ledare i familjeföretag vittnar ofta om intressekonflikter. Vilka roller ska familjemedlemmar ha i företaget? Vilka utvecklingsmöjligheter och karriärvägar erbjuder vi de talanger som inte tillhör familjen? 

När man har en formell ledarroll i ett så komplext system är ens förmåga att leda effektivt av stor vikt för hur både familjen och företaget utvecklas.

Vi erbjuder ledare i familjeföretag en kartläggning av det egna ledarskapet i sitt sammanhang, en kartläggning av företagets behov och nuvarande roller och kompetenser, samt efterföljande coaching med fokus på konkreta utvecklingssteg.

Ledarkartläggningen sker med ett instrument som tydligt tar fasta på såväl beteenden som underliggande attityder och hur de påverkar ens effektivitet i rollen. Profilen ger en kraftfull start till fördjupat samtal, och möjliggör konkrt fokus på hur ledarskapet kan effektiviseras.

I våra coachingsamtal arbetar vi med ett systemiskt förhållningssätt. Det här tror vi är av särskild betydelse i familjeföretag, där familjens och företagets helt olika logiker överlappar varandra.

UPPLÄGG

Kartläggning av roll och kompetens: Ledarens nuvarande roll, bakgrund och kompetens kartläggs. Dialog om företagets behov och vilken kompetens som finns i företaget. 

Inhämning av feedback: Feedback samlas in från minst 7 personer i ledarens omgivning.

Kartläggningssamtal: Genomgång av LCP, formulering av fokusområden i personlig ledarutvecklingsplan

Intervjuer med nyckelpersoner runt ledaren: Inhämtad feedback fördjupas i intervjuer med personer i ledarens närhet. 

Uppföljning och utveckling: 3-4 samtal under 3-4 månader. Aktivt arbete utifrån ledarutvecklingsplanens prioriterade områden. Kontinuerlig uppdatering av målen. Ytterligare feedbackinsamling vid behov.

Utvärdering: Dialog kring ledarens utveckling under perioden, och av coachingrelationen. Uppdatering av ledarplanen, nya mål sätts för en kommande period. Eventuell fortsättning diskuteras.

Vi är bland de första i skandinavien att erbjuda verktyget Leadership Circle, ett amerikanskt verktyg som baseras på nutida forskning om vuxenutveckling och ledarskap i komplexa system. Snart 1 miljon ledare har använt profilen som nu blir allt vanligare även i Europa. 

Läs mer på www.leadershipcircle.com

 

Intresseanmälan

13 + 4 =